Maba - biuro turystyki szkolnej
  • W Polsce
  • Za granicą

Warunki uczestnictwa

1. Informacje ogólne
1.1 Organizatorem imprez turystycznych jest Biuro Turystyki Szkolnej MABA Marlena Frydrychowicz z siedzibą w Poznaniu os. Tysiąclecia 30, zwane dalej Biurem. Biuro zostało wpisane do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych pod nr 364.
1.2 Niniejsze warunki uczestnictwa wraz z programem imprezy prezentowanym w katalogu, ulotce lub stronie internetowej
www.maba.com.pl stanowią integralną cześć umowy o świadczenie usług turystycznych.
1.3 Biuro zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z zasadami określonymi w niniejszych warunkach i zasadami ustalonymi ustawą o usługach turystycznych.
1.4 Uczestnikiem imprezy jest osoba podpisująca umowę o świadczenie usług turystycznych oraz wszystkie osoby objęte umową. Uczestnik bierze na siebie odpowiedzialność za dotrzymanie umowy przez te osoby.

2. Zawarcie umowy
2.1 Zawarcie umowy następuje po zapoznaniu się Uczestnika z ofertą i podpisaniu umowy w imieniu własnym oraz wszystkich uczestników
imprezy oraz wpłaceniu zaliczki w podanym przez Biuro terminie w wysokości 30 % wartości imprezy turystycznej.
2.2 Jeżeli zgłoszenie następuje na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnej sumy.
2.3 Dopłatę do pełnej wartości imprezy należy dokonać do 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. Nieuiszczenie pełnej wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje rezygnację Uczestnika na zasadach określonych w warunkach uczestnictwa.
2.4 Przy zawieraniu umowy Biuro określa rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji wyjazdu oraz termin ich okazania lub dostarczenia do Biura. Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie z winy Uczestnika.
2.5 Zawierając niniejszą umowę Uczestnik deklaruje, że stan jego zdrowia pozwala mu na korzystanie ze świadczeń lub programu imprezy będących przedmiotem umowy.

3. Świadczenia.
3.1 Ceny przedstawione przez Biuro są cenami stałymi i zawierają podatek od towarów i usług.
3.2 Biuro zastrzega sobie prawo zmiany ceny
imprezy tylko w następujących okolicznościach:
a ) wzrost kosztów transportu
b ) wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak lotniskowe,
załadunkowe lub przeładunkowe w portach
morskich i lotniczych
c ) wzrostu kursu walut
3.3 Biuro udokumentuje wpływ powyższych
okoliczności na podwyższenie ceny. Zmiana taka może nastąpić najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

4. Realizacja umowy.
4.1 Biuro przyjmuje na siebie odpowiedzialność za sumienne przygotowanie i realizację świadczeń wykupionych przez Uczestnika.
4.2 Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy w następujących okolicznościach:
a) jeżeli liczba uczestników imprezy nie osiągnie na 10 dni przed jej rozpoczęciem zakładanego przez Biuro minimum
b) jeżeli jej realizacja jest utrudniona lub niebezpieczna z niezależnych od Biura powodów np. decyzje władz państwowych, stan wojny
c) działanie siły wyższej
Z tych powodów uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie, jedynie zwrot wpłaconej kwoty.
4.3 Biuro zastrzega sobie prawo zmiany programu lub świadczeń imprezy, gdy zmiana ta jest spowodowana czynnikami od niego niezależnymi takimi jak warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki, zamieszki, działanie innych okoliczności siły wyższej lub z przyczyn leżących po stronie uczestnika.
4.4 W sytuacjach wyjątkowych Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany programu lub usług w stosunku do informacji zawartych w programie imprezy bez uprzedniego powiadomienia Uczestnika. Zmiany takie są dopuszczalne tylko podczas trwania imprezy i gdy są one niezbędne do prawidłowej realizacji programu, a zakres i standard świadczeń zostanie zachowany.
4.5 Podczas trwania imprezy Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych i zaleceń kadry opiekuńczo wychowawczej.

5. Rezygnacja z imprezy.
5.1 Uczestnik może z własnej inicjatywy zrezygnować z udziału w imprezie, składając oświadczenie pisemne. Oświadczenie takie winno być złożone drogę mailową, pocztą lub osobiście w Biurze. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień jej wpływu do Biura.
5.2 Jeżeli Uczestnik rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie Biura, potrącana będzie kwota odpowiadająca faktycznie poniesionym przez Biuro kosztom.
5.3 Do dnia rozpoczęcia imprezy Uczestnik może przekazać swoje prawa i obowiązki wynikające z umowy na inną osobę. Osoba zastępująca musi spełniać wszystkie wymogi konieczne do uczestnictwa w imprezie. W takim przypadku Biuro zastrzega sobie możliwość pobrania opłaty odpowiadającej rzeczywistym kosztom zamiany uczestnika.
5.4 Biuro nie zwraca pieniędzy z tytułu nie wykorzystanych przez uczestnika świadczeń z
jego winy np. spóźnienie się na miejsce zbiórki, brak paszportu, skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub całości programu.

6. Reklamacje
6.1 Jeżeli z winy Biura nie zostaną zrealizowane określone świadczenia, względnie ich jakość będzie odbiegała od jakości wynikającej z treści zawartej umowy, Biuro przyjmuje na siebie stosowną odpowiedzialność finansową i zobowiązane jest do dokonania zwrotu części lub całości wniesionych wpłat za usługę w wysokości uzależnionej od rodzaju i stopnia odstępstwa od oferty.
6.2 Podstawą częściowego lub całkowitego zwrotu jest reklamacja złożona w formie pisemnej u pilota wycieczki lub w biurze w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy. Biuro rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
6.3 Biuro nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jeżeli jest ono spowodowane wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie pozostających w stosunku prawnym z usługodawcą albo wynikające z okoliczności za które Biuro nie odpowiada np. warunki atmosferyczne, losowe, decyzje władz miejskich.

7. Ubezpieczenie
7.1 Biuro na podstawie zawartej z SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia o  nr 202844 z dnia 05.03.2014r. zawiera na rzecz klientów uczestniczących w organizowanych imprezach zagranicznych, ubezpieczenia zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w umowie umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.
7.2 Biuro na podstawie zawartej z SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia o nr 205720 z dnia 01.02.2016 r. zawiera ubezpieczenia na rzecz klientów uczestniczących w organizowanych imprezach krajowych. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w umowie umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.
7.3 Biuro informuje o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej.

8. Postanowienia ogólne.
8.1 Biuro nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź ukradzione podczas trwania imprezy a nie oddane w depozyt.
8.2 Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody w środkach transportu i w miejscach zakwaterowania, wyrządzone z jego winy lub winy osób niepełnoletnich nad którymi sprawuje nadzór lub opiekę. Powyższe koszty uczestnik pokrywa na miejscu wyrządzenia szkody lub strat.
8.3 Biuro działa zgodnie z ustawą o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997r. i jest wpisane do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod numerem
364. Biuro posiada gwarancję ubezpieczeniową udzieloną przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 31. Gwarancja ta obejmuje sytuację, gdy Biuro wbrew obowiązkowi nie zapewnia Uczestnikowi powrotu do kraju. Uczestnik w takiej sytuacji powinien niezwłocznie skontaktować się z Marszałkiem Województwa, który powiadamia Signal Iduna, który następnie po otrzymaniu dyspozycji wypłaca zaliczkę na pokrycie kosztów powrotu.
8.4 W realizacji umowy Biuro kierować się będzie zawsze dobrem Uczestnika i zasadami współżycia społecznego.
8.5 W sprawach nieuregulowanych "warunkami uczestnictwa" mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O usługach turystycznych, dz. Ustaw z 2004 r. Nr 223 poz. 2268 ze zmianami.
8.6 Sprawy sporne mogące wynikać podczas realizacji umowy będą rozpatrywane polubownie, a w razie braku porozumienia przez właściwe sądy powszechne.